Vragen en antwoorden Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) De Koog

Op 30 augustus 2022 heeft het college besloten op gronden en panden binnen een deel van bedrijventerrein De Koog het gemeentelijke voorkeursrecht (Wvg) te vestigen. Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden hierover.

Het gaat om (delen van) de gronden en panden op de Van IJsendijkstraat, Flevostraat, Spinnekop, Kwadijkerkoogweg, Cantekoogweg, Nijverheidsweg en Nieuwe Gouw. Op onderstaand kaartje ziet u ook het aangegeven gebied.

Afbeelding

Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaren niet meer vrij zijn om hun pand/perceel/zakelijk recht aan een willekeurig iemand te verkopen. Kiest een eigenaar voor verkoop, dan moet eerst een aanbieding worden gedaan aan de gemeente. De gemeente heeft dus feitelijk een eerste recht van koop. Het voorkeursrecht betekent dus niet dat sprake is van onteigening of dat de in de panden gevestigde bedrijven weg moeten.

De gemeente is al enige tijd met ondernemers, omwonenden en andere stakeholders in gesprek over een visie op De Koog; een toekomstbeeld van dit gebied dat ons allen lief is en tegelijkertijd ingrepen nodig heeft. Een gebied met kansen voor ondernemerschap en de menging daarvan met andere functies. De eerste contouren van die visie worden langzaam helder. Dit heeft effect op wat er met het vastgoed in het gebied gebeurt. Het is inmiddels niet ongebruikelijk dat vastgoedontwikkelaars pogingen doen om panden te kopen en/of een optie tot koop overeen te komen, met het idee daar later van te kunnen profiteren als uit de visie blijkt dat er op die locatie kansen liggen voor (winstgevende) ontwikkeling. Maar de gebiedsontwikkeling wordt er niet beter van als de grondprijs wordt opgedreven en de gemeente er vervolgens zaken moet doen.

Ja, het voorkeursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om positie in te nemen op cruciale plekken (áls de betreffende eigenaar besluit over te gaan tot verkoop).

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad het voorlopig gevestigd voorkeursrecht definitief gemaakt. Na dit raadsbesluit, geldt het voorkeursrecht voor een termijn van 3 jaar. Het voorkeursrecht blijft van toepassing tot oktober 2025.

Als de gemeente in voornoemde periode een structuurvisie of omgevingsvisie voor het gebied vaststelt, wordt het voorkeursrecht automatisch (wederom) voor een termijn van drie jaar voortgezet. Vervolgens zal de gemeente een bestemmingsplan of omgevingsplan moeten vaststellen, om het voorkeursrecht weer te kunnen continueren. Het voorkeursrecht geldt na vaststelling van het bestemmingsplan of omgevingsplan voor een periode van tien jaar, te rekenen vanaf datum inwerkingtreding van dat plan.

Het voorkeursrecht kan dus maximaal voor een termijn van 16 jaar en 3 maanden van toepassing blijven op de gronden.

Op 28 maart 2023 heeft het college een deel van het WVG gebied ingetrokken:

Afbeelding

Uitgangspunt is dat de bestaande bedrijven kunnen blijven in De Koog.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Marcella Wiffrie, via telefoonnummer 0299 452 452 of stuur een e-mail naar transformatiedekoog@purmerend.nl