Visie van Middenbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Middenbeemster weer die tot 2040 noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. In september 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld.

Afbeelding

Intentieovereenkomst Seniorenhof Middenbeemster getekend

De gemeente Purmerend en woningcorporatie Wooncompagnie hebben samen op 6 maart 2024 een intentieovereenkomst getekend. In de overeenkomst spreken wij af om te onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw Seniorenhof op het trapveldje Rijpzicht in Middenbeemster te bouwen.

Samenvatting

De Visie van Middenbeemster hebben we in verschillende thema's samengevat die u hieronder leest.

Het marktplein is een basiskwaliteit van Middenbeemster en zijn ommelanden. Het is een plek waar de voetganger en fietser vooropgaan. Waar we elkaar ontmoeten en waar een fijn terras te vinden is. De auto is hier ondergeschikt: op het plein parkeren is niet toegestaan. Het plein is levendig door het aanbod van horeca, cultuur en evenementen. De strakke omlijning door karakteristieke bebouwing, de historische marktelementen en de herkenbare bomenrijen blijven zoals ze zijn.

Voor fietsers en wandelaars komt een route door de vier kwadranten. Deze route wordt verkeersveilig en aantrekkelijk ingericht met herkenbare bestrating en groen. Waar de route de Middenweg of de Rijperweg kruist, krijgen fietser en wandelaar voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

Open plekken zijn kenmerkend voor en gewaardeerd in het dorp. De open plekken die er zijn, blijven. Waar mogelijk worden nieuwe ruimtes toegevoegd. En daarbij gaat het niet om de kwantiteit, maar vooral om wat de ruimte toevoegt aan het dorp: bijvoorbeeld ruimte voor ontmoeten en spelen, ruimte voor groen om van te genieten maar ook voor klimaatadaptiviteit en biodiversiteit. Als de vraag naar aanvullende woningbouw verder groeit, kan ervoor gekozen worden om het trapveldje aan Rijpzicht geheel of gedeeltelijk te bebouwen.

De gemeente Purmerend en woningcorporatie Wooncompagnie hebben samen op 6 maart 2024 een intentieovereenkomst getekend. In de overeenkomst spreken wij af om te onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw Seniorenhof op het trapveldje Rijpzicht in Middenbeemster te bouwen.

Basisschool De Blauwe Morgenster is deels aan vervanging en zeker aan uitbreiding toe. Woningbouwgebied De Keyser II heeft de ruimte voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinder- en peuteropvang, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. De school met directe omgeving kan integraal worden uitgewerkt als onderdeel van woningbouw en naadloos aansluiten op het stratenpatroon en de nieuwe woningen. De nieuwe school is toekomstbestendig (energieneutraal, voorbereid op groei en krimp, met mogelijkheden voor hergebruik) en de buitenruimte is ook beschikbaar voor de buurt.

In Middenbeemster blijft ruimte om wensen en ambities te verwezenlijken. Naast nieuwbouw in De Keyser II komen ergens anders in het dorp woningen voor senioren, starters en bijzondere woonvormen zoals begeleid wonen. De kansen voor woningen voor deze doelgroepen ontstaan na de verhuizing van de school en met het verlaten van het gemeentehuis. Op termijn is ook een plek als het trapveldje te overwegen.

Bedrijven

In het dorp gaan wonen en werken samen. Bamestra en Insulinde blijven de werkgebieden voor Middenbeemster. De omvang van de bedrijven en de bedrijventerreinen is in balans met de schaal van het dorp. Waar nu nog enkele grootschalige bedrijven zijn, zijn kansen voor kleinere bedrijven.

Sport

Voor sport en evenementen zijn er mogelijkheden om de ruimte op het sportpark bij Insulinde intensiever te gebruiken. Daarnaast kan ook worden gekeken naar de aanvullende waarde van het ijsbaanterrein voor sport, evenementen en recreatie in Middenbeemster.

Groen

Het groene buitengebied tussen de Bamestraweg en het dorp kan gebruikt worden om te wandelen en de hond te laten rennen. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

De Visie van Middenbeemster kunt u lezen op de website van de raad of per mail opvragen.

De dorpontwikkelingsvisie beschrijft hoe we willen dat Middenbeemster zich in de toekomst ontwikkelt. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat dat gaat kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.

Als de ontwikkelstrategie klaar is, pakken we samen met ontwikkelaars de projecten op. De eerste stap in een project is een ontwerp maken of stedenbouwkundig plan. We betrekken u bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de consequenties voor het Werelderfgoed.

Verdere uitwerking van de visie leest u op de pagina IKC Middenbeemster.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Roy Borst: