Kinderopvang exploitatie

Wat u moet weten

Kinderopvang moet voldoen aan wet- en regelgeving. Voor het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau heeft u te maken met:

 • het bestemmingsplan
 • een gebruiksvergunning
 • de Wet kinderopvang (Wko)

Gastouders dienen ook te voldoen aan wet- en regelgeving. Starten als gastouder kan alleen via een gastouderbureau. 

Voorwaarden

Onderneming

In de Wet kinderopvang (Wko) zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan kinderopvang moet voldoen. Een kinderopvangvoorziening wordt geïnspecteerd op wet- en regelgeving. De GGD inspecteert kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in opdracht van de gemeente. Als niet aan de eisen wordt voldaan, neemt de gemeente handhavingsmaatregelen. Conform de Wko wordt een aantal onderwerpen geïnspecteerd: Kinderopvang in de zin van de wet, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting en Ouderrecht. In de praktijk moet onder meer aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
 • Medewerkers/houders dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Bij een kindercentrum moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.

Gebouw

Bestemmingsplan

Wanneer u een geschikt pand hebt gevonden, dient u eerst na te gaan of uw activiteiten wel passen binnen het geldende bestemmingsplan. Een aantal bestemmingsplannen is digitaal beschikbaar. Nadere informatie is op te vragen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Maak een afspraak voor meer informatie in een persoonlijk gesprek (0299) 452 452.

Bouw- en gebruiksvergunning

U moet ervan uitgaan dat u voor het verbouwen van een (bedrijfs)pand omgevingsvergunning moet aanvragen.

Kosten

Voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (zoals bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang (Wko) van kinderopvanglocaties en gastouders zijn kosten verbonden.

 • Voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) € 1.439,80 (wordt in rekening gebracht bij gastouderbureau of kindercentrum).
 • Voor het aanbieden van gastouderopvang € 467,80 (wordt in rekening gebracht bij de gastouder)

Aanmelden

 • Minimaal tien weken voor de start van uw onderneming moet u de locatie inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Aanvraagformulieren/wijzigingsformulieren

Stuur de ingevulde formulieren samen met de overige documenten op naar:

Gemeente Purmerend
team Vastgoed
Postbus 15
1440 AA Purmerend

of naar info@purmerend.nl. Als u de formulieren met documenten via de e-mail stuurt, denk er dan aan dit via een beveiligde e-mail te doen.

 • De GGD voert in opdracht van de gemeente een voorinspectie uit. De GGD maakt hiervoor een afspraak met u. Een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau mag pas in exploitatie worden genomen als uit GGD-onderzoek blijkt dat de exploitatie in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals genoemd in de Wet kinderopvang.
 • Na positief advies van de GGD wordt de locatie/onderneming ingeschreven in het LRK. Hierover ontvangt u van de gemeente bericht. Na het besluit van de gemeente kunt u de exploitatie starten. Uiterlijk tien weken na de aanvraag neemt het college een besluit.
 • Drie maanden na de start van de exploitatie wordt een reguliere inspectie uitgevoerd (geldt niet voor gastouders). De GGD stelt dan een inspectierapport op. Het rapport wordt verzonden naar de ondernemer en naar de gemeente en gepubliceerd in het LRK. De ondernemer moet het rapport op zijn website plaatsen.